Горски генетичен фонд

Клиент: Инициативна група Витоша
Уебсайт: forestgenefund.eu
Статус: онлайн
Дата на завършване: 26.01.2012
Категория: Информационен уебсайт

Проектът „Съхраняване на генетичния фонд и възстановяване на приоритетни горски хабитати в НАТУРА 2000 зони” е съвместна инициатива на Горска семеконтролна станция - София, Сдружение „Инициативна група Витоша” и Изпълнителна агенция по горите, реализирана с финансовата подкрепа на програма LIFE+ 2010 на Европейската комисия.

Проектът цели подобряване на природозащитния статус на приоритетни горски местообитания в няколко пилотни територии и създаване на основи за опазване генетичния фонд на приоритетни видове и местообитания от мрежата НАТУРА 2000 в цялата страна.

Уебсайтът представя проекта и дейностите, които се извършват по време на изпълнението му. Информацията в уебсайта може да се обновява изцяло от екипа на проекта посредством специализирана система за управление на съдържанието.

Екип

Лого и графична концепция: Loopink
Потребителски интерфейс (front-end разработка), back-end разработка и CMS: Pixelflower

Виж всички проекти